Page 43 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

jedru treba provjeriti letvice i zategnuti onaj
tanki konop i što nam regulira nategnutost
zadnjeg poruba jedra. Mnogi e re i da ne
podi u jedra jer ih ne ele rasparati. Ako su
jedra tako namještena, vjetar ih ne e rasparati.
Jedra pucaju kad nekontrolirano klaparaju, a
silina vjetra ih ne e poderati ako je dobro
namješten prvi ili drugi krak. Budu i da danas
ve ina nauti ara koristi
-jedra, na ite
na ina zategnuti zadnji porub.
Svakako treba zatvoriti sve ventile koji
sprje avaju ulazak vode u brod. Neki brodovi
imaju s tim više teško a, neki manje, ali va no
je sve ventile zatvoriti.
Stvari koje se nalaze na palubi treba pri vrstiti,
a u unutrašnjosti kabine sve poslagati na svoje
mjesto. Ako na brodu ima djece, treba ih
posjesti u kabinu s nekimod starijih.
Oni koji ostaju na palubi pripremljeni za borbu
na ivot i smrt (šalimo se), moraju se vezati.
Nije dobro hrabriti se dugim gutljajima
estoka pi a jer na strah se valja priviknuti.
Uostalom, budite uvjereni, nevera nema ništa
protiv vas, mnogo je opasnije ivjeti u bilo
kojemgradu.
Prije nailaska nevere dobro je zapamtiti smjer
na kompasu koji nam jam i plovidbu podalje
od kopna. Mo e se dogoditi da padne tako jak
pljusak da ne emo mo i vidjeti ništa oko
broda, zato je dovoljno pogledavati na kompas
i dr ati se zapam enog smjera.
Kada naleti prvi udar, jedrite! U vjetar, u neveru!
I sami ete se iznenaditi kad shvatite da tako
pripremljena jedrilica sama nalazi put kroz
valove i vjetar. Ne ete biti brzi, ali bit ete na
sigurnome.
Ne pomišljajte na nekakva zatezna sidra, na
konopce što bi vam trebali stabilizirati brod.
Samo ete se u njih zapetljati.To je za oceane i
zamnogo iskusnije.
Eto, prošla je i ta nevera! A kad je prestala kiša,
iznena enje! Ve smo u blizini Unija.
Ako smo tek na po etku krstarenja te nam
susret s civilizacijom još ne izgleda primjeren,
mo emo se skloniti u uvali Vrulje, koja se
nalazi na ju nom dijelu otoka (ova je uvala
sigurno zaklonište samo od bure). Dno je ove
uvale šljun ano pa nam sidro ne e biti odve
siguran oslonac.
Naselje Unije smjestilo se na zapadnoj obali
istoimena otoka. Naslanjaju i se na samo
središte naselja, u more se pru a nevelik
lukobran na ijem je kraju crveni svjetionik.
Mjesta ima za desetak jahti, a dubina mora na
è æ
æ æ
æ
æ
æ
æ
è
ð
è
è
æ
è
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ð
æ
è
è
æ
æ
æ
è
roll
Unije