Page 49 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Prije rta Kanitalj, na kojem se nalazi i
svjetionik, uplovit emo u uvalu Kristofor. Više
ne treba posebno isticati da i ta uvala završava
lijepim alom.
Bli e rtu Kalifront, od ve ih uvala isti emo još
uvale Planka i Sv. Maru. Ova posljednja odavno
je prepoznata kao sigurno sidrište jer u njoj
nalazimo isklesane bitve za privez. To jama no
nisu u inili današnji stanovnici Raba, ili
turisti, jer njihovo je klesanje zahtijevalo
strpljivost starih, iskusnih pomoraca.
U svim ovim uvalama, elimo li se na miru
okupati, mo emo sidriti na 5-7 metara dubine.
Oni kojima je dosta mora, mogu prošetati
mnogobrojnim šumskim putovima što vode do
svake od ovih pla a.
Idemo dalje!
Na samo nekoliko milja isto no od Lopara (od
rta Stojan) nalazi se Goli otok. Njegovo ime
rije ito govori o njegovu izgledu, a ono što se na
njemu tijekom proteklih desetlje a doga alo,
danas privla i pa nju mnoštva posjetilaca. Na
otoku je dugo godina (sve do 1988.) bila
kaznionica za politi ke zatvorenike, danas
otvorena turistima za posjet i razgledavanje.
Uza zatvorenike, koji su na Golom otoku ivjeli
u teškim uvjetima, tu su boravili i njihovi
uvari. Okoliš zgrade gdje su uvari obitavali
dobro je pošumljen, pa za Goli otok mo emo
re i da je iznena uju e zelen. Jasno, samo u
svome jugozapadnom dijelu, jer strane otoka
izlo ene buri potpuno su gole i nepristupa ne.
Budu i da zbog blizine prekrasnih rapskih
pla a nema razloga kupati se ili sun ati na
Golom otoku, a elja nam je razgledati zgrade
što kriju alosnu istinu prohujalih vremena, za
pristajanje je najbolje odabrati Malu Tetinu.
Mala Tetina ima siguran pristan, a ini ga
betonska riva. Sjeverna strana rive kra a je od
njezina ju nog kraka. Dubina na ju nom
kraku opada s 4 metra na 1,5 metar, a na
sjevernom je dijelu dubina od 3,5 metra do 1,5
metar.
Ve ina zgrada kaznionice smjestila se izme u
uvale Mala Tetina i uvale Melna. Na sjevernom
kraju uvale Melna, to nije na rtu Sajlo, nalazi
se svjetionik. Kako tom otoku i prili i, uza
svjetionik se nalazi nekoliko bunkera.
Nešto ju nije od svjetionika (manje od pola
milje) drugi je pristan u uvali Melna. Pristan
tvore dva mola koji zatvaraju uvalu. Na glavi
sjevernog kraka dubina je ve a od pet metara.
Pristajemo li uz ju ni lukobran treba biti
oprezan jer je na samoj glavi lukobrana
æ
æ
æ
ð
æ
ð æ
æ
è
è
æ
æ
ð
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
Baška