Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Novosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA objavila Javni poziv 'Potpore manifestacijama i projektima' u 2013. godini

4.3.2013.

JAVNI POZIV  za kandidiranje manifestacija i projekata za dodjelu potpore iz programa  "Potpore manifestacijama i projektima" u 2013. godini


 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija i projekata za dodjelu potpore iz programa

"Potpore manifestacijama i projektima" u 2013. godini

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Kvarnera (dalje u tekstu: TZ Kvarnera) za manifestacije i projekte koji doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude Kvarnera
  • stvaranju prepoznatljivog imidža regije 
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone

II. Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija i projekata iz točke I., i to za:

  • zabavne manifestacije / projekte
  • kulturne manifestacije / projekte
  • sportske manifestacije / projekte
  • tradicijske/etno manifestacije / projekte
  • ostale manifestacije i projekte

III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

·         troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade)

·         izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije

·         obnovu baštine

·         izradu promotivnih i informativnih materijala (internet stranice, prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.)

·         kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava

·         suvenire

·         izradu programskih dokumenata (marketinški plan i sl.)

·         turističku signalizaciju

·         projekte isključivo lokalnog karaktera

·         sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije

IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator).

V. Organizator može od TZ Kvarnera dobiti potporu najviše do 25% ukupnih troškova

realizacije pojedine manifestacije, a najviše do ukupno 25.000,00 kn po organizatoru.

VI. Kriteriji za odobravanje potpore TZ Kvarnera su:

·         doprinos stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije i jačanju imena KVARNER

·         kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program)

·         originalnost, prepoznatljivost i kvaliteta

·         doprinos razvoju turističkog proizvoda Kvarnera

·         doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone i procjena učinaka na povećanje turističkog prometa

·         utjecaj na održivi razvoj i ekologiju

·         iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju

·         osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva nositelja manifestacije i interesnih subjekata), odnos tražene potpore i vlastitih sredstava

·         tradicija održavanja manifestacije/održivost – dugoročni učinci

-      zastupljenosti u domaćim i stranim medijima

VII. Potrebna dokumentacija za kandidiranje za potpore TZ Kvarnera:

1.            obrazac zahtjeva „TZK /13“ koji je sastavni dio Javnog poziva

2.            pisana suglasnost/preporuka lokalne turističke zajednice na kojoj se manifestacija

          / projekt odvija

3.            potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi

          (ne starija od 30 dana)

Ne dostavljajte dodatnu dokumentaciju osim propisane.

Eventualno dostavljeni dodatni dokumenti uz kandidature, neće se razmatrati.

VIII. Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VII., podnose Turističkoj zajednici Kvarnera, u roku od 15 dana od datuma objave.

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Kandidature pristigle nakon roka neće se razmatrati. Nakon završenog javnog poziva dokumentacija se ne vraća.

IX. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZ Kvarnera, temeljem prijedloga povjerenstva za potpore manifestacijama i projektima. Popis odobrenih potpora bit će objavljen na Internet stranici http://www.kvarner.hr/business/obavijesti

X. TZ Kvarneraće odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru na žiro račun nakon realizacije manifestacije i po primitku potrebne vjerodostojne dokumentacije (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, račune izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije).

TZ Kvarnera ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene natječajne dokumentacije, kao i u realizaciji manifestacije/projekta i kontroli namjenskog trošenja sredstava. Ako TZ Kvarnera utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

XI. Prijave se šalju poštom na adresu: Turistička zajednica Kvarnera, Nikole Tesle 2, 51410 Opatija

Javni poziv je otvoren od dana objave u Novom listu i na internet stranicama TZ Kvarnera http://www.kvarner.hr/business/obavijesti

Obrazac zahtjeva „TZK /13“ koji je sastavni dio Javnog poziva nalazi se na internet stranicama TZ Kvarnera http://www.kvarner.hr/business/obavijesti

Kvarner - Obrazac 2013.

Kvarner na karti

Kvarner, Otkrijte svoju priču 2017 Međunarodna godina održivog turizma za razvoj