Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Novosti

Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Primorsko-goranske županije na određeno vrijeme od četiri godine

11.3.2022.

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 39. Statuta Turističke zajednice Primorsko-goranske županije (NN 119/20) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Primorsko-goranske županije o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, donesenoj na sjednici dana 03. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Primorsko-goranske županije raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Primorsko-goranske županije na određeno vrijeme od četiri godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) i članku 7. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22):
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.,
3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
5. položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Kandidat koji ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, osim ako ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi,
6. da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

II. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.
Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 2, 51410 Opatija, s naznakom: „Natječaj za imenovanje direktora“.

Prijava na natječaj mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata/kandidatkinje,
- adresu,
- broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
- specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
- potpis kandidata/kandidatkinje.

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i preslika potvrde poslodavca ili druge isprave (ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je razvidno radno iskustvo u odgovarajućem stupnju stručne spreme, na kojim poslovima i vremenskom razdoblju,
- dokaz o znanju jednog i poznavanju još jednoga stranog jezika - preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o znanju jednog i poznavanju još jednoga stranog jezika,
- dokaz o znanju rada na osobnom računalu - preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o znanju rada na osobnom računalu,
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje Primorsko-goranske županije, vlastoručno potpisan,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici, ukoliko ima položen stručni ispit,
- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjernoj preslici, a izvornik ili ovjerenu presliku će kandidat/kandidatkinja predočiti prije donošenja odluke o imenovanju direktora/direktorice.

IV. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
Provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će peteročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, koji će biti pozvani putem elektronske pošte navedene u prijavi. Kandidati koji se ne odazovu pozivu smatrat će se da su povukli svoju prijavu na natječaj.

V. Turističko vijeće donosi odluku o imenovanju direktora/direktorice Turističke zajednice Primorsko-goranske županije s kojim/kojom se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine, u punom radnom vremenu.

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora/direktorice.

VII. Natječaj se objavljuje na službenoj web stranici Turističke zajednice Primorsko-goranske županije www.kvarner.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.burzarada.hzz.hr.

VIII. Kandidati prijavom na ovaj natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).


Turističko vijeće
Turističke zajednice Primorsko-goranske županije

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture