Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Turistička zajednica Kvarnera

Turistička zajednica Kvarnera osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Opatiji na adresi Nikole Tesle 2.
Ured na čelu s direktoricom obavlja stručne i administrativne poslove, dok tijela Turističke zajednice Kvarnera čine: predsjednik, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

Članice Turističke zajednice Kvarnera su turističke zajednice gradova, općina i mjesta na području Primorsko–goranske županije, odnosno regije Kvarner.
Djelovanje Turističke zajednice Kvarnera prvotno je usmjereno na unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda regije Kvarner (Primorsko-goranske županije), razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma te o potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a osobito zaštite okoliša.

Tako su najznačajnije zadaće Turističke zajednice Kvarnera:

• promocija turističke destinacije na razini Županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,
• upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije,
• sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,
• izrada strategije razvoja turizma na nivou Županije,
• promocija turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,
• obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),
• pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,
• koordinacija djelovanja i nadzor izvršavanja ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Županije,
• sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškoga marketinškog plana hrvatskog turizma,
• donošenje strateškoga marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,
• poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude Županije,
• prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),
• obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
• izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke zajednice Županije,
• ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,
• objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova te turističkih zajednica područja od značaja za Županiju,
• obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turistička zajednica Kvarnera sudjeluje i provodi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture