Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Organizacijski ustroj

PREDSJEDNIK TZ KVARNERA

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Kvarnera, obavlja župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina koji je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice Kvarnera.

Predsjednik Zajednice:

  • predstavlja Zajednicu,
  • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
  • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
  • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
  • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
  • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
  • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
  • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Zlatko Komadina
predsjednik Turističke zajednice Kvarnera
zupan@pgz.hr

direktorica TZ Kvarnera, Mr.sc. Irena Peršić ŽivadinovDIREKTORICA TZ KVARNERA

Direktorica turističkog ureda dr.sc. Irena Peršić Živadinov zastupa Turističku zajednicu Kvarnera, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

 

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov
kvarner@kvarner.hr

 

SKUPŠTINA TZ KVARNERA

Skupštinu Turističke zajednice Kvarnera čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i mjesta s područja Kvarnera.

Skupština Zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice
2. donosi poslovnik o radu skupštine
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
7. nadzire poslovanje turističke zajednice
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno Zakonom ili drugim propisom.

Pored navedenog, Skupština regionalne turističke zajednice nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice

Skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice bira svoje predstavnike u Skupštinu Hrvatske turističke zajednice.

TURISTIČKA ZAJEDNICA Članovi Skupštine TZ Kvarnera
OPATIJSKA RIVIJERA
OPATIJA
Krunoslav Kapetanović
Sandra Posavec
Sandra Martinčić
IČIĆI Ivica Škec
LOVRAN Vesna Babić
MOŠĆENIČKA DRAGA Nicol Kleiner
MATULJI Alfred Šaina
RIJEČKO PODRUČJE
RIJEKA Janko Mavrović
Mirjana Rahelić
KOSTRENA Petar Perković
BAKAR Adriana Babić
KRALJEVICA Nedjeljko Anđelić
ČAVLE Dario Andrić
JELENJE
Davor Valić
KASTAV Dean Grbac
VIŠKOVO Anđelina Macan Todorović
CRIKVENIČKO-VINODOLSKA RIVIJERA
CRIKVENICA
Gordana Derossi
Miljenko Manestar
Goran Fabris
NOVI VINODOLSKI Velimir Piškulić
VINODOLSKA OPĆINA Daniel Grbić
OTOK KRK
KRK
Dario Kinkela
Ivan Lončar
MALINSKA Josip Turčić
OMIŠALJ
Dražen Lesica
Mauro Justić
PUNAT
Dolores Mrakovčić
BAŠKA
Dragan Brnić
Mile Pavlica
DOBRINJ Iva Lončarić Tićak
VRBNIK Davor Vitezić
OTOK CRES
CRES
Đanino Sučić
Tina Gams Fučić
OTOK LOŠINJ
MALI LOŠINJ
Mario Kamalić
Jadranko Dumenčić
Željko Šoša
OTOK RAB
RAB Elvis Grce
Đulijano Faflja
LOPAR Damir Paparić
GORSKI KOTAR Jelena Holenko

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KVARNERA

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Kvarnera i ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Turističko vijeće turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Zlatko Komadina, predsjednik Turističkog vijeća
Primorsko-goranska županija

Goran Fabris
Hrvatska gospodarska komora

Dalibor Kratohvil
Obrtnička komora PGŽ

Katica Hauptfeld 
Turistička agencija "Katarina line" d.o.o. Opatija

Vlado Miš
"Imperial Riviera" d.d. Rab

Nenad Kukurin 
"Kukuriku" d.o.o. Kastav

Renata Marević
Marina Punat

Nedjeljko Pinezić
Quarnarius d.o.o. Krk
 
Marinko Kauzlarić
"FOS" d.o.o. Fužine - hotel Bitoraj Fužine
 
Damir Mlacović

 

"Jadranka turizam", Mali Lošinj 
 
Tamara Černeka
Turistička agencija Arriva / Autotrans d.o.o. Rijeka

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Kvarnera uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Kvarnera. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
• na fax: +385 51 272 909
• elektroničkom poštom: kvarner@kvarner.hr 
• donijeti osobno u ured Turističke zajednice Kvarnera 
 
Obrasci zahtjeva:


Službenica za informiranje: Martina Pavelić, kvarner@kvarner.hr; +385 51 272 988


Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:
 

Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture