Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Organizacijski ustroj

PREDSJEDNIK TZ KVARNERA

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Kvarnera Zlatko Komadina, obavlja župan Primorsko-goranske županije koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu,
 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Zlatko Komadina
predsjednik Turističke zajednice Kvarnera
zupan@pgz.hr

direktorica TZ Kvarnera, Mr.sc. Irena Peršić ŽivadinovDIREKTORICA TZ KVARNERA

Direktorica turističkog ureda dr.sc. Irena Peršić Živadinov zastupa Turističku zajednicu Kvarnera, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov
kvarner@kvarner.hr

 


SKUPŠTINA TZ KVARNERA

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i mjesta s područja Kvarnera.

Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut Zajednice
 2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora
 4. donosi godišnji program rada Zajednice
 5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
 6. imenuje i razrješava počasne članove Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća,
 7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
 8. bira predstavnike Zajednice u Saboru Hrvatske turističke zajednice,
 9. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
 10. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,
 12. prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

TURISTIČKA ZAJEDNICA Članovi Skupštine TZ Kvarnera
OPATIJSKA RIVIJERA
OPATIJA
Krunoslav Kapetanović
Stipe Dunatov
IČIĆI Sanda Grčević
LOVRAN Vesna Babić
MOŠĆENIČKA DRAGA Nicol Kleiner
MATULJI Emica Raspor
RIJEČKO PODRUČJE
RIJEKA Janko Mavrović
Ana Predovan Brkarić
KOSTRENA Hrvoje Margan
BAKAR Josip Vidas
KRALJEVICA Nedjeljko Anđelić
ČAVLE Gregor Dumanić
JELENJE
Jasna Colnar
KASTAV Damir Hort
VIŠKOVO Radovan Brnelić
CRIKVENIČKA RIVIJERA
CRIKVENICA
Gordana Derossi
Marija Galjanić Sovar
Miljenko Manestar
RIVIJERA NOVI VINODOLSKI
NOVI VINODOLSKI Velimir Piškulić
VINODOLSKE OPĆINE Daniel Grbić
OTOK KRK
KRK
Ivan Lončar
Dario Kinkela
MALINSKA prof.dr.sc. Zdenko Cerović
OMIŠALJ
Dražen Lesica
Andrea Šuljić
PUNAT
Dolores Mrakovčić
BAŠKA Mile Pavlica
Dragan Brnić
DOBRINJ Iva Lončarić Tićak
VRBNIK Alenka Trinajstić Ilijašević
OTOK CRES
CRES
Iva Delise
Mirjana Rupčić
OTOK MALI LOŠINJ
MALI LOŠINJ
Lovro Hesky
Mario Kamalić
Damir Mlacović
OTOK RAB
RAB Elvis Grce
Đulijano Faflja
LOPAR Damir Paparić
GORSKI KOTAR
ČABAR Mirjana Jurković
DELNICE Silvija Barbarić
FUŽINE Zoran Rački
LOKVE Ivica Gržanić
RAVNA GORA Robert Herljević
SKRAD Robert Beljan
MRKOPALJ Helena Crnković
VRBOVSKO Andreja Gudac
BROD MORAVICE Almir Kurtagić

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KVARNERA

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Kvarnera i ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova. Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće Zajednice:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
 2. predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice te godišnje financijsko izvješće,
 3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
 4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
 5. donosi opće akte za stručnu službu Zajednice
 6. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda nakon provedenog javnog natječaja
 7. zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća.
 8. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
 9. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
 10. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
 11. potiče suradnju s drugim turističkih zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
 12. donosi Poslovnik Turističkog vijeća
 13. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
 14. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
 15. delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice općine i grada
 16. odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Zlatko Komadina, predsjednik Turističkog vijeća
Primorsko-goranska županija

Goran Fabris
Hrvatska gospodarska komora

Dalibor Kratohvil
Obrtnička komora PGŽ

Katica Hauptfeld 
Turistička agencija "Katarina line" d.o.o. Opatija

Vlado Miš
"Imperial" d.d. Rab

Nenad Kukurin 
"Kukuriku" d.o.o. Kastav

Renata Marević
Marina Punat

Nedjeljko Pinezić
Quarnarius d.o.o. Krk
 
Marinko Kauzlarić
"FOS" d.o.o. Fužine - hotel Bitoraj Fužine
 
Damir Mlacović

 

"Jadranka hoteli", Mali Lošinj 
 
Tamara Černeka
Turistička agencija Arriva / Autotrans d.o.o. Rijeka

 

NADZORNI ODBOR TZ KVARNERA

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor Zajednice ima pet članova, a čine ga članovi koje bira skupština Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice. Članove Nadzornog odbora potrebno je birati iz redova svih članova turističke zajednice.

Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:

 1. vođenje poslova Zajednice
 2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
 3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Anton Bolonić
privatni iznajmljivač

Damir Lončarić
Thalassotherapia Crikvenica

David Sopta
Jadrolinija d.d. Rijeka
 
Tami Sokolić 
Turistička agencija "Veta trade" d.o.o. Novi Vinodolski
 
Predstavnik Hrvatske turističke zajednice
Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture