Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Organizacijski ustroj

PREDSJEDNIK TZ KVARNERA

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Kvarnera Zlatko Komadina, obavlja župan Primorsko-goranske županije koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu,
 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Zlatko Komadina
predsjednik Turističke zajednice Kvarnera
zupan@pgz.hr

direktorica TZ Kvarnera, Mr.sc. Irena Peršić ŽivadinovDIREKTORICA TZ KVARNERA

Direktorica turističkog ureda dr.sc. Irena Peršić Živadinov zastupa Turističku zajednicu Kvarnera, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov
kvarner@kvarner.hr

 


SKUPŠTINA TZ KVARNERA

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i mjesta s područja Kvarnera.

Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut Zajednice
 2. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora
 4. donosi godišnji program rada Zajednice
 5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
 6. imenuje i razrješava počasne članove Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća,
 7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
 8. bira predstavnike Zajednice u Saboru Hrvatske turističke zajednice,
 9. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
 10. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,
 12. prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

TURISTIČKA ZAJEDNICA Članovi Skupštine TZ Kvarnera
OPATIJSKA RIVIJERA
OPATIJA Daniel Hauptfeld
Mladen Mohorović
Giorgio Cadum
IČIĆI Dajna Dujmić
LOVRAN Vesna Babić
MOŠĆENIČKA DRAGA Zoran Mogorović
MATULJI Predrag Mišković
RIJEČKO PODRUČJE
RIJEKA Zoran Luštica
Ana Predovan Brkarić
KOSTRENA Hrvoje Margan
BAKAR Senija Kučan
KRALJEVICA Nedjeljko Anđelić
ČAVLE Daniela Šepčić
JELENJE
Mauro Miculinić
KASTAV Josip Bratonja
VIŠKOVO Guido Mušković
CRIKVENIČKA RIVIJERA
CRIKVENICA
Marijan Karlić
Tomislav Lončarić
RIVIJERA NOVI VINODOLSKI
NOVI VINODOLSKI Velimir Piškulić
VINODOLSKE OPĆINE mr.sc. Ivica Jerčinović
OTOK KRK
KRK
Josipa Cvelić-Bonifačić
Tatjana Frančišković
MALINSKA prof.dr.sc. Zdenko Cerović
OMIŠALJ Dražen Lesica
PUNAT Dolores Mrakovčić
BAŠKA Mile Pavlica
Dragan Brnić
DOBRINJ Iva Lončarić Tićak
VRBNIK Alenka Trinajstić Ilijašević
OTOK CRES
CRES Mirjana Rupčić  
Karmen Saganić
OTOK MALI LOŠINJ
MALI LOŠINJ
Damir Mlacović
Mario Kamalić
Eleonora Olić
OTOK RAB
RAB Antonio Beg
Željko Matušan
LOPAR Danijel Mušćo
GORSKI KOTAR
ČABAR Mirjana Jurković
DELNICE Branka Crnković
FUŽINE Zoran Rački
LOKVE Ivica Gržanić
RAVNA GORA Andreja Polanc
SKRAD Ivana Delač
MRKOPALJ Božidar Križ
VRBOVSKO Andreja Gudac
BROD MORAVICE Branislav Štajduhar

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KVARNERA

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Kvarnera i ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova. Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće Zajednice:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
 2. predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice te godišnje financijsko izvješće,
 3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
 4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,
 5. donosi opće akte za stručnu službu Zajednice
 6. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda nakon provedenog javnog natječaja
 7. zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća.
 8. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
 9. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
 10. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
 11. potiče suradnju s drugim turističkih zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
 12. donosi Poslovnik Turističkog vijeća
 13. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
 14. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
 15. delegira jednog člana u Nadzorni odbor turističke zajednice općine i grada
 16. odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Zlatko Komadina, predsjednik Turističkog vijeća
Primorsko-goranska županija

Mario Jantol
HGK Županijska komora Rijeka, Hoteli Baška d.d.

Dalibor Kratohvil
Obrtnička komora PGŽ

Katica Hauptfeld 
Turistička agencija "Katarina line" d.o.o. Opatija

Vlado Miš
"Imperial" d.d. Rab

Nenad Kukurin 
"Kukuriku" d.o.o. Kastav

Lazarela Komlen
"Milenij hoteli" d.o.o. Opatija

Nedjeljko Pinezić
Quarnarius d.o.o. Krk
 
Marinko Kauzlarić
"FOS" d.o.o. Fužine - hotel Bitoraj Fužine

Damir Mlacović 
"Jadranka hoteli", Mali Lošinj 

Tamara Černeka
Turistička agencija "Autotrans" d.o.o. Rijeka

 

NADZORNI ODBOR TZ KVARNERA

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor Zajednice ima pet članova, a čine ga članovi koje bira skupština Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice. Članove Nadzornog odbora potrebno je birati iz redova svih članova turističke zajednice.

Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:

 1. vođenje poslova Zajednice
 2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
 3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Anton Bolonić, predsjednik Nadzornog odbora
privatni iznajmljivač

Damir Lončarić
Thalassotherapia Crikvenica

dr. sc. Alan Klanac

Tami Sokolić 
Turistička agencija "Veta trade" d.o.o. Novi Vinodolski

Leila Krešić Jurić
HGK -  direktorica Sektora za turizam pri HGK Zagreb


 

Kvarner, Otkrijte svoju priču 2017 Međunarodna godina održivog turizma za razvoj