Službene stranice Turističke zajednice Kvarnera

Jezik:Hrvatski

Organizacijski ustroj

PREDSJEDNIK TZ KVARNERA

Dužnost predsjednika Turističke zajednice Kvarnera Zlatko Komadina, obavlja župan Primorsko-goranske županije koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

  • predstavlja Zajednicu,
  • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
  • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
  • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
  • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
  • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.
  • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
  • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
  • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 

Zlatko Komadina
predsjednik Turističke zajednice Kvarnera
zupan@pgz.hr

direktorica TZ Kvarnera, Mr.sc. Irena Peršić ŽivadinovDIREKTORICA TZ KVARNERA

Direktorica turističkog ureda dr.sc. Irena Peršić Živadinov zastupa Turističku zajednicu Kvarnera, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovorna je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Dr.sc. Irena Peršić Živadinov
kvarner@kvarner.hr

 


SKUPŠTINA TZ KVARNERA

Skupštinu Zajednice čine predstavnici turističkih zajednica gradova, općina i mjesta s područja Kvarnera.

Skupština Zajednice:

1. donosi statut turističke zajednice
2. donosi poslovnik o radu skupštine
3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća
4. donosi godišnji program rada turističke zajednice
5. donosi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice
6. donosi odluku o izvješćima koje podnosi turističko vijeće
7. nadzire poslovanje turističke zajednice
8. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno Zakonom ili drugim propisom.

Pored navedenog, Skupština turističke zajednice nadzire:
1. vođenje poslova turističke zajednice
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima turističke zajednice
3. izvršenje i provedbu programa rada turističke zajednice.

TURISTIČKA ZAJEDNICA Članovi Skupštine TZ Kvarnera
OPATIJSKA RIVIJERA
OPATIJA
Krunoslav Kapetanović
Stipe Dunatov
IČIĆI Sanda Grčević
LOVRAN Vesna Babić
MOŠĆENIČKA DRAGA Nicol Kleiner
MATULJI Emica Raspor
RIJEČKO PODRUČJE
RIJEKA Janko Mavrović
Ana Predovan Brkarić
KOSTRENA Hrvoje Margan
BAKAR Josip Vidas
KRALJEVICA Nedjeljko Anđelić
ČAVLE Gregor Dumanić
JELENJE
Jasna Colnar
KASTAV Damir Hort
VIŠKOVO Radovan Brnelić
CRIKVENIČKA RIVIJERA
CRIKVENICA
Gordana Derossi
Marija Galjanić Sovar
Miljenko Manestar
RIVIJERA NOVI VINODOLSKI
NOVI VINODOLSKI Velimir Piškulić
VINODOLSKE OPĆINE Daniel Grbić
OTOK KRK
KRK
Ivan Lončar
Dario Kinkela
MALINSKA prof.dr.sc. Zdenko Cerović
OMIŠALJ
Dražen Lesica
Andrea Šuljić
PUNAT
Dolores Mrakovčić
BAŠKA Mile Pavlica
Dragan Brnić
DOBRINJ Iva Lončarić Tićak
VRBNIK Alenka Trinajstić Ilijašević
OTOK CRES
CRES
Iva Delise
Mirjana Rupčić
OTOK MALI LOŠINJ
MALI LOŠINJ
Lovro Hesky
Mario Kamalić
Damir Mlacović
OTOK RAB
RAB Elvis Grce
Đulijano Faflja
LOPAR Damir Paparić
GORSKI KOTAR
ČABAR Mirjana Jurković
DELNICE Silvija Barbarić
FUŽINE Zoran Rački
LOKVE Ivica Gržanić
RAVNA GORA Robert Herljević
SKRAD Robert Beljan
MRKOPALJ Helena Crnković
VRBOVSKO Andreja Gudac
BROD MORAVICE Almir Kurtagić

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZ KVARNERA

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Kvarnera i ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira skupština regionalne turističke zajednice iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Turističko vijeće turističke zajednice:
1. provodi odluke i zaključke skupštine turističke zajednice
2. predlaže skupštini godišnji program rada turističke zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno ovom Zakonu i statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice
6. imenuje direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističke zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Zlatko Komadina, predsjednik Turističkog vijeća
Primorsko-goranska županija

Goran Fabris
Hrvatska gospodarska komora

Dalibor Kratohvil
Obrtnička komora PGŽ

Katica Hauptfeld 
Turistička agencija "Katarina line" d.o.o. Opatija

Vlado Miš
"Imperial" d.d. Rab

Nenad Kukurin 
"Kukuriku" d.o.o. Kastav

Renata Marević
Marina Punat

Nedjeljko Pinezić
Quarnarius d.o.o. Krk
 
Marinko Kauzlarić
"FOS" d.o.o. Fužine - hotel Bitoraj Fužine
 
Damir Mlacović

 

"Jadranka hoteli", Mali Lošinj 
 
Tamara Černeka
Turistička agencija Arriva / Autotrans d.o.o. Rijeka
Kvarner, Otkrijte svoju priču Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture