Page 11 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Budu i da smo za po etak krstarenja odabrali
Opatiju, ne smijemo zaboraviti da je Opatija
izgra ena na mjestu kojega je karakteristika
posebna mikroklima, a ona nas ne smije
zavarati. Poput ve ine mondenih središta,
Opatija je zauzela dio obale na kojemu je sunce
naj eš e, vla nost dovoljna za bujan rast
vegetacije, a vjetra gotovo i nema. Utiha koja
okru uje Opatiju ne smije nauti arima biti
dovoljan razlog za po etak i planiranje plovidbe
Kvarnerskimzaljevom.
etiri vrste nauti ara posje uje Opatiju vlasnici
brodova koji svoja plovila dr e na stalnom vezu
u jednoj od opatijskih marina ili privezišta,
nauti ari koji svoja plovila dovla e sa sobom
pomo u svakojakih prikolica, i oni koji u
Opatiji uzimaju plovila u najam. Jasno, Opatiju
posje uju i nauti ari koji do nje stignu morem.
Uvjereni smo da su ovi posljednji svoje
krstarenje ve prije dolaska u Opatiju pa ljivo
isplanirali, zastaju i ovdje ne bi li u ivali u
raznovrsnoj i bogatoj turisti koj ponudi.
Vlasnici plovila svoje povjerenje poklanjaju
dvjema marinama. Onoj manjoj u vlasništvu
hotela
(200 vezova) i ve oj, ACI marini
Opatija (400 vezova), koja se smjestila nekoliko
kilometara od središta Opatije, u naselju I i i.
Gradska luka sastoji se od gata i zašti enog ba-
zena. Bazen je prenatrpan plovilima stanovnika
Opatije pa se uplovljavanje u njega treba izbje-
gavati. Na vanjskom dijelu gata gradske luke
nalazi se benzinska stanica na kojoj se plovila
mogu opskrbiti svim vrstama potrebnoga
goriva. Dubina mora omogu uje nesmetano
pristajanje svim vrstama brodova (4-6 m). Na
sredini gata nalazi se ured Lu ke kapetanije u
kojemsemogu obaviti i carinske formalnosti.
Nauti ari koji dolaze cestom sa svojim
plovilima, mogu ih spustiti u more na svim
trima spomenutimodredištima.
æ
è
ð
æ
è æ
è
è
È
è
æ
è
è
æ
æ
è
æ
æ
è
æ
è æ
æ
æ
è
è
Admiral
1. TRANSVERZALA
Opatija - Cres - Valun - Martinš ica -
Mali Lošinj - Ilovik
æ
Opatija
Opatija
Opatija
Opatija
I i iè æ