Page 12 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Bez obzira na to kojoj grupi spomenutih
nauti ara pripadali, planiranje po etka ili
nastavka krstarenja mora se temeljiti na
vremenskoj prognozi. Ali kako za mnoge
korisnike svekolikih plovila predstoje i odmor
na moru pretpostavlja i potpuno isklju ivanje iz
svakodnevice, ponekad ta elja da zaboravimo
dnevne brige zna i i prekid korištenja televizije,
radija, novina... koje namza uspješnost odmora
prenose ipak korisne informacije.
Nauti ari vremensku prognozu dobivaju
pomo u VHF-postaje. Podru je Opatije pokriva
na 24 kanalu, a vremenska se
prognoza ljeti emitira u 7 sati i 45 minuta, u 16
sati i 45minuta i u 21 sati i 45minuta.
Ako vremenska prognoza najavljuje buru, a
znamo da bura najve u snagu dosti e u
senjskim vratima, imamo valjan razlog
krstarenje planirati uza zapadnu stranu Cresa.
Onima koji znaju kako nastaje bura, bit e
dovoljan pogled na Velebit. Prema veli ini
"kape" iznad te planine mo e se zaklju iti
kojom e snagom bura zapuhati. "Kapu" tvore,
kako ih doma i nazivaju, oblaci od bure.
Ne treba zaboraviti da bura negdje oko podneva
oslabi, pa to slabljenje ne treba protuma iti i
kao najavu njezina prestanka. Stari ka u da
bura u to vrijeme odlazi na ru ak, ali se poslije
podne mo e vratiti i eš a (valjda zbog slaba
ru ka, premda o tome "stari"ništa ne ka u).
esto se mo e uti da je iz Opatije dovoljno
pogledati prema Rijeci, iznad ijeg ju nog
dijela strši velik dimnjak, pa ako se s njega dim
di e ravno uvis, bure nema. Ako se pru a vodo-
ravno s površinommora bura je vrlo sna na. Ali
vjetrulje u obliku industrijskih dimnjaka ne
pristaju nauti arima. Uostalom, što kada jed-
nog dana, zbog kvara na postrojenju, na pri-
mjer, dim izostane? Ili e, ekologije radi, dim
odlaziti nekimdrugim, manje vidljivimputom.
Prionemo li na nauti ku kartu s ciljem: što prije
do i do zapadne obale Cresa i zakloniti se od
bure koja je najavljena prognozom. . .
è
è
æ
è
è
è
æ
è
æ
æ
è
è
æ
æ
è
è
æ
è
È
è
è
è
æ
è
æ
Rijeka radio
Medveja
Brseè
Lovran