Page 15 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

razmislimo još jednom! Ho emo li tako brzo
odjuriti ili emo ipak prije toga svratiti do
Lovrana, Medveje, Moš eni ke Drage ili Brse a.
Kopnom, jer za trajanja bure njihova pristaništa
ne pru aju sigurno uto ište.
Moš enice! Ako smo krstarenje zbog bilo kojeg
razloga odgodili za jedan dan, s Moš enica
mo emo, kao s kakve promatra nice, pogledom
obuhvatiti velik dio Kvarnerskog zaljeva. Ili, ako
smo ve isplovili, svratimo pogled naMoš enice.
S njih i šumâ što okru uju taj predivni gradi ,
gledaju nas doma i, staroslavenski bogovi:
Perun, Svantovid i Troglav.
Ako je vrijeme stabilno, plove i prema Cresu ne
bi trebalo propustiti priliku okupati se na kojoj
od predivnih uvalica s bijelim alima, što su se
smjestile izme u Moš eni ke Drage i Brse a.
Ve ina tih uvalica nepristupa na je s kopna pa
e se ljubiteljima osame jama no svidjeti.
Dogodi li se da nas negdje na pola puta do Cresa
zahvati ja a bura, ili se iz kojega drugog razloga
moramo nekamo skloniti, odustaju i od
namjere da se dohvatimo Cresa, sigurno
zaklonište bit e namRabac i njegova prostrana
luka-isto ni dio tijekom bure, zapadni za
vrijeme juga.
Na Cresu, pregledavaju i njegov sjeverozapa-
dni dio, onaj najbli i kopnu, uo it emo kao
mogu e zaklonište mjesto Porozinu. Porozina
je trajektno pristanište, ljeti vrlo prometno pa je
ne preporu amo nauti arima. Ljeti trajekti
povezuju Cres i kopno (Brestova-Porozina)
plove i neprekidno. Na ju nom dijelu te uvale
nalazi se lijepa pla a za kupanje, brodovi od
desetak metara du ine usidrit e se bez teško a,
ali ni u kojemslu aju ovdje ne treba no iti.
æ
æ
æ è
è
è
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
ð
æ è
è
æ
è
æ
è
è
æ
æ
è
æ
è æ
æ
è
è
æ
æ
æ
è
æ
Jelenš icaæ
Moš enice æ