Page 18 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Gavza. Jasno, sada smo ve u blizini grada Cresa,
najve eg mjesta na otoku Cresu, sa svim pre-
dnostima i manama što je sa sobom donosi civi-
lizacija. Akonamjeprvenstveni cilj sigurnost broda
i posade, no it emo u dobro zašti enoj creskoj
uvali. Uostalom, zašto se ne po astiti nadaleko
poznatimcreskimškampima i janjetinom.
Pri uplovljavanju u cresku luku, put nas vodi
kroz duga ak i gotovo etiri stotine metara širok
kanal. Ulaz u kanal ozna en je bijelim i zelenim
svjetionikom. Na rtu Kova ine nalazi se bijeli
svjetionik, a na rtu Kri ice zeleni. Kanal je dublji
uz dio koji zapo inje rtom Kri ice. Nakon
ulaska u kanal postaje vidljiv i svjetionik na rtu
Melin. U neposrednoj blizini toga rta nalazi se
pli ak i podvodna hrid, te je preporu ljivo ploviti
malo podalje od njega. Obišavši taj rt, u smjeru
istoka postaje vidljivo gradsko pristanište, a
odmah uz njega i brodogradilište.
U ju nom dijelu creske uvale smještena je ACI
marina Cres. Marina raspola e s oko 450 vezo-
va, a svaki je od njih opremljen priklju cima za
vodu i struju. Uz uobi ajene usluge što ih
pru aju ACI marine (recepcija, mjenja nica,
restoran, sanitarni vor, prodavaonica namir-
nica, prodavaonica nauti ke opreme, servisna
radionica, dizalica nosivosti 10 t, pokretna diza-
lica nosivosti 30 t, igla za skidanje jarbola, na-
jam brodova), u ovoj je marini usluga nadopu-
njena udobnim apartmanima. Crpka za gorivo
smještena je u sjevernom dijelu marine i, što
nije uobi ajeno, u marini se nalazi i stoma-
tološka ordinacija. Komunikacija s recepcijom
marine uspostavlja se na VHF- kanalu 17.
U gradu se nalazi Lu ka kapetanija Rijeka,
ispostava Cres. U vezu s kapetanijom mo e se
stupiti pomo u VHF-postaje na 10. kanalu.
Nakon odmora u Cresu, obilaska mnogih
kulturnih znamenitosti, brodom mo emo
svratiti do Valuna.
Tri milje ju nije od ulaza u cresku luku nalazi
se Valun. Prote e se uza samu morsku obalu,
okru en gusto pošumljenim brdima. Uzak
obalni put vodi do šljun ane pla e iza koje je
ure en kamp. Mještani Valuna poznati su
ribari, a svoj ulov nude nauti arima u nekoliko
ugostiteljskih objekata za koje se uistinu mo e
re i da su im terase, i na njima stolovi, umoru.
U crkvi Sv. Marije uva se Valunska plo a, va an
dio kulturne povijesti Hrvata. Zapis na njoj
uklesan je slovima glagoljice. Kopija teksta, kao
ukrasni primjerak, nalazi se ispred taverne
. Taverna je smještena u ku i gdje su se
nekada mljele masline, a kameni mlin još
uvijek postoji. Doma ini uvaju i tradicionalno
posu e u kojemse pripremala hrana.
æ
æ
æ æ
æ
è
è
è
è
è
è
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
æ
è
ð
è
æ
è
è
æ
æ è
ð
Juna
Cres