Page 19 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Pri uplovljavanju u Valun, crkva Sv. Marije nije
dovoljno uo ljiva da bi poslu ila kao orijentir.
Pramac plovila najbolje je usmjeriti nekoliko
stupnjeva isto nije od malena lukobrana što se
pru a u more i završava rastresitom kamenom
graðom. Okomito na smjer toga malog
lukobrana, prema istoku, izgra en je širi
lukobran. Nauti ari mogu uz njega pristati s
vanjske strane jer je lu ica koju štiti lukobran
naj eš e ispunjena plovilima doma eg
stanovništva. More je najdublje na isto nom
kraju tog lukobrana. Preporu a se pristajanje
pramcem, sidro bacaju i po krmi. Ako nema
mjesta na glavnom lukobranu, mo e se sidriti u
uvali Dovica. U njoj je usidrena i jedna eljezna
pluta a, na koju treba paziti ako plovimo no u.
Valun nema svjetionik. Namolu je priklju ak za
vodu i struju.
U slu aju jake bure ne preporu a se ostati u
Valunu, ve zaklonište treba potra iti u zaljevu
grada Cresa.
Bez obzira na to da li krstarenje nastavljamo iz
Valuna ili iz Cresa, pramac emo usmjeriti
prema rtu Pernat. Na tom se rtu nalazi nekoliko
lijepih uvala. Šteta je ne okupati se u istome
moru, a sidrenje je, ako nema ja eg vjetra,
jednostavno.
Samo dvije milje ju nije nailazimo na
zanimljiv splet rtova, uvala i u njima pla a. Rt
Zaglav i rt Mira ine oblikuju tri uvale. Premda
su udaljene tek stotinjakmetara jedna od druge,
u njima vladaju potpuno razli ite vremenske
prilike. Dok je uvala Zaglav prili no sigurna i za
vrijeme jake bure, u uvali Mira ine ta ista bura
stvara jako vrtlo enje zraka kojega bismo
u inak mogli nazvati i nekom vrstom pijavica.
Zato, oprez!
è
è
ð
è
è
è æ
æ
è
è
æ
è
æ
è
è
è
æ
æ
è
è
è
è
è
è
è
Lubenice
Valun