Page 24 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Pred ulazom u kanal izme u Ilovika i Sv. Petra,
oto i a nasuprot Ilovika, treba pa ljivo ploviti
neprestano pogledavaju i na kartu. Obale oba
otoka vrlo su plitke, a po sredini je prolaz dubok
izme u 4 i 7 metara. Kanal u Iloviku esto je
uto ište nauti ara, a za ru na vremena plovila
znaju ostati u kanalu i nekoliko dana. Osje aju
sigurnosti pridonosi i mnoštvo bova postav-
ljenih na isto nom dijelu kanala, te nekoliko
poznatih restorana.
Lukobran Ilovika, na ijoj je glavi crveni
svjetionik, mjesto je gdje pristaje i linijski brod.
Na emo li mjesta na lukobranu, moramo biti
spremni maknuti se brodu kad to od nas
zahtijeva njegov kapetan (naj eš e vrlo ljut jer
nije mu lako manevrirati me u mnoštvom
plovila). Ostatak obale u kanalu, premda ima
nekolikomalih pristana, nije dovoljno dubok za
sigurno vezivanje plovila. Ako na plovilu
nemate pomo ni amac, dovoljno je nekoliko
puta zatrubiti rogom za maglu i doma ini e po
vas do i svojim bar icama. Jasno, od vas
o ekuju da ete ru ati u jednom od njihovih
restorana. Me u mnoštvom ribljih specijaliteta
u kojima se ovdje mo e u ivati, ne propustite
kušati doma e lignje. Ovdje imaju poseban
okus.
Ilovik je poznat po još jednoj zanimljivosti.
Pri a se da to je jedini otok s grobljem na
drugomotoku. Na Sv. Petru.
Za nauti are: sigurno i ugodno sidrište, ali ljeti
naj eš e prepuno plovila. No ako je to no da
nauti are krasi strpljivost, u ivat emo tijekom
boravka na Iloviku.
Napuštaju i Ilovik, uskoro emo prije i i
nevidljive granice Kvarnera. Dobri duh Peruna
ispratit e vas mirisom pinija, strpljivo ekaju i
vaš povratak.
ð
è æ
æ
ð
è
è
è
æ
è
è
ð
è æ
ð
æ è
æ æ
æ
è
è
æ
è
ð
æ
è
è
è æ
è
è
æ
æ
æ
æ
æ
è
æ
Ilovik
Ilovik