Page 23 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

je va no znati da prije po etka grada, odmah
nakon pokretnog mosta što spaja (ili razdvaja)
Cres i Lošinj, mogu koristiti sigurnost marine u
neposrednoj blizini mosta. Most se podi e dva
puta u danu u 9 i 18 sati. Marina pru a
uobi ajene nauti ke usluge (recepcija, mokri
vor, priklju ci za vodu i struju, restoran,
prodavaonica nauti ke opreme), a u njezinu je
sastavu i carinski gat gdje se mogu obaviti sve
potrebne carinske formalnosti.
U neposrednoj blizini marine nalazi se veliko
brodogradilište u kojem nauti ari mogu
potra iti svaku pomo . Nakon brodogradilišta
uplovljavamo u samu gradsku luku.
Lu ka kapetanija Rijeka, ispostava Mali Lošinj,
dostupna je na VHF-kanalu 10. Gradska riva
naj eš e je ispunjena ribarskim i turisti kim
brodicama, a u samome dnu luke vezane su
barke Lošinjana. Na zapadnom dijelu uvale
izgra eno je nekoliko plivaju ih pontona, ali
pri vezivanju na njih treba biti oprezan. Kada
vjetar puše du uvale, prema Malom Lošinju,
stvaraju se nezgodni valovi koji neugodno
ljuljaju pontone i za njih privezane brodove.
Nakon tih pontona uo it emo benzinsku crpku
gdje ljeti zna nastati velika gu va. ekaju i u
redu za gorivo treba obratiti pozornost na velike
brodove koji esto uplovljavaju u gradsku luku
stvaraju i velike valove. U gu vi, nestrpljive i
neoprezne nauti are valovi mogu iznenaditi
uzrokuju i ošte enja na plovilima.
Poluotok kojim se zatvara zapadni dio uvale
pošumljen je gustom šumom pinija, i odavno
poznat kao lje ilište. Na njemu je glavnina
lošinjskih hotela i kampova.
Na putu prema Iloviku, izlaze i iz uvale istim
smjeromkojim smo uMali Lošinj uplovili, cijeli
taj kompleks hotela, kampova i mnogobrojnih
kamenih pla a vidjet emo s mora. Do Ilovika
nema više od desetak milja. Planom krstarenja
svakako treba predvidjeti zadr avanje u nekoj
od predivnih dubokih uvala obrubljenih
gustomborovom šumom. Najpoznatije su ikat
i Krivica. ikat nauti ari dijele s gostima hotela,
dok je Krivica, teško dostupna kopnom,
povlastica nauti ara.
è
è
è
è
è
è
è
æ
è
è æ
è
ð
æ
è æ
È æ
è
æ
è
æ æ
è
æ
æ
È
È
è
è
Mali Lošinj
Mali Lošinj