Page 22 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

mogu sidriti zapadno od svjetionika. Ovdje je
dno pjeskovito, što dosad, plove i uzdu Cresa,
nije bio slu aj.
Od Bijara do Osora tek je nekoliko kablova. Oni
koji ele razgledati Osor, jedno od najstarijih
naselje Kvarnera, mogu pristati uz sjevernu
obalu kanala koji je ve u rimsko doba bio
prokopan izme u otoka Cresa i Lošinja, prili no
skra uju i put iz luka sjevernog Jadrana prema
Dalmaciji. Kanal je premoš en pokretnim
mostom koji se svaki dan otvara u 9 i u 17 sati.
Ali kako je nama namjera ploviti dalje uza
zapadnu obalu Lošinja, recimo samo da oni koji
u Osoru zastanu moraju pripaziti na morske
struje. U ovom umjetno prokopanom kanalu
vrlo su jake (i do 4 v. brzine).
Premda se za buru ka e da puše sa sjeveroistoka,
svaka ve a uvala i promjena reljefa uza
zapadnu obalu Cresa utje e i na smjer puhanja
bure. Te promjene smjera mo da su najizra-
enije na dijelu puta koji nas sada o ekuje.
Razlog tome svakako je najviše brdo na Lošinju,
Osor ica, koje se izdi e u neposrednoj blizini
Osora do 589metara visine. Ali, ako nas je dosad
ometao smjer bure u našoj plovidbi, zakre u i
iza rta Osor, osjetit emo kako nam vjetar sve
više poma e. Skrenut e više prema krmi i
pogurati nas kroz Unijska vrata. Za jedri are bit
e to pravi u itak, iako se treba uvati sna nih
naleta vjetra, a za one koji plove na motorni
pogon, plovidba e biti ugodna jer ovdje bura ne
stvara ve e valove.
Ciljaju i vrata izme u Malih Srakana i rta
Kurila na Lošinju, plove i blizu obale, primijetit
emo lijepu uvalu iza rta Tomo ina. Imamo li
vremena, ne emo po aliti zastanemo li ovdje.
Dvije milje prije Unijskih vrata treba pripaziti
na pli inu koja se iznad mora izdi e oto i em
Karbarus. Rt Kurila treba zaobi i na pristojnoj
udaljenosti.
Zakre u i oko rta Kurile, pramac usmjeravaju i
prema ulazu u Mali Lošinj, osjetit emo kako
snaga bure opada. Puše li jugo, moramo biti
svjesni da sada izlazimo na otvoreno more pa
nas ne smiju iznenaditi veliki valovi.
Od bure bit emo zaklonjeni samo do rta Beli,
kada e nas do ekati novi naleti vjetra. Na sre u,
bura ovdje nema dovoljno prostora da bi
podignula ve i val. Oto i Zabodaski (crveni
svjetionik) mo emo oploviti s bilo koje strane, a
sam ulaz u zaljev na ijem se ju nom kraju
smjestio grad Mali Lošinj, ozna en je crvenim
svjetionikom na rtu Torunza i zelenim
svjetionikomna drugoj obali kanala.
Nakon prolaza izme u ta dva svjetionika,
skre u i prema jugu, ugledat emo Mali Lošinj.
Premda mu dio imena govori da je "mali", velik
je to i sadr ajima zanimljiv grad. Nauti arima
æ
è
æ
ð
è
æ æ
æ
è
æ
è
è
è
æ æ
æ
æ
è
æ
è
æ
æ
æ
ð
æ
æ
æ
æ
è æ
æ
æ æ
æ
æ
æ
æ
è
æ
æ
è æ
è
è
ð
æ æ
æ
è
Osor