Page 21 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

gu ve i radosti ljetnog u itka im nam se otvori
pogled na unutrašnjost te uvale. Tu je lijepo
ure en kamp Martinš ice, pove a pla a od koje
je sjeverni dio namijenjen nudistima, a ju ni po
izboru. Nauti ari, oni koji se zateknu za kormi-
lom, moraju pripaziti da zate eni prizorom ne
zaborave pogledati na kartu. Na sredini ulaza u
uvalu nalazi se sika. elimo li uploviti u uvalu,
treba se dr ati bli e sjevernoj strani uvale. Ako
na emo mjesta, u ovoj se uvali mo e u miru i
preno iti.
Potraga za slobodnim mjestom za privez pratit
e nas i pri uplovljavanju u Martinš icu. elimo
li pristati u samome mjestu Martinš ica, mo e-
mo se vezati s bilo koje strane gata. Gat je duga-
ak nešto manje od etrdeset metara, pru aju i
se u smjeru juga. Na vrhu lukobrana dubina
mora je izme u 2 i 2,5metra, a u smjeru naselja
postaje sve pli i. Kad je lukobran pun brodova,
sidriti se mo e u sredini uvale, gdje je dubina
mora izme u 4 i 6 metara. Dno je šljun ano pa
sidro ne dr i najbolje.
U Martinš icu mo emo svratiti zbog nekoliko
razloga - lijepe pla e, mnoštva doma ih
proizvoda koji ne nastaju samo tamo ve i u
susjednim naseljima, Miholaš ici i Štivanu.
Posebno je cijenjena ponuda ov jeg sira, meda i
doma eg vina.
Moramo li zbog gu ve dalje, ili smo tako ve
prije planirali, pogled e nam privu i pove i
otok Ze a. Na njemu, osim svjetionika, za
nauti are nema nekakvih zanimljivosti. Visoki,
oto i izme u Ze a i Cresa, poput Ze a obilje en
svjetionikom, s isto ne je strane na i kan
mnoštvom sika te mimoilaze i ga treba ploviti
izme u Ze a i Visokog, ili ako nam je cilj
okupati se na još kojoj od mnogobrojnih i
usamljenih pla a, ploviti bli e Cresu!
Plove i uz obalu primijetit emo rivicu u uvali
Marašica. Nakon Marašice, prvo je sigurno
uto ište iza rta Ustrine. Uvala al. Ponekad u
njoj jako jugo remeti mir zaletavaju i se
manjim refulima, ali ako zbog gu ve nismo
mogli prije zastati (u Martinš ici), ova e nam
uvala biti sigurno zaklonište.
Od ove uvale pa sve do Bijara svatko e prona i
pla u za kupanje, ali no enje treba izbjegavati.
Zato je Bijar uvala pogodna za no enje.
Zašti ena je od svih vjetrova. U sjeveroisto nom
dijelu uvale nalazi se i mali gat s nekoliko
zidanih bitvi. Ulaz u uvalu ozna ava crveni
svjetionik na sjevernom rtu uvale. Ve a plovila
è
ð
æ
æ
è
è
ð
æ
æ
æ
æ
è
è
æ
ð
æ
ð
è
æ
æ
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
è
è
è æ
ð è
è
è
è è
æ
ð è
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
è
è
æ
Martinš icaæ