Page 33 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

gadilišta za izgradnju drvenih brodova.
Mjesto Punat poznato je turisti ko odredište
doma ih i stranih gostiju, s mnoštvom
restorana i lijepih pla a. Puntarska su ljubav
masline i kvalitetno maslinovo ulje. Uz rivu,
koja je danas i glavno parkiralište automobila,
uvijek je vezano mnoštvo ribarskih brodova.
Ljeti se na samoj rivi prire uju ribarske zabave,
este u vrijeme odr avanja ve tradicionalnih
jedrili arskih regata, koje u Punat privuku
mnoštvo doma ih i stranih jedrili ara.
Napuštaju i Punat, pramcem ciljaju i najbli e
rtove Raba, moramo biti svjesni da ulazimo u
podru ja izlo eno buri iz Senja. Senjska bura
mo e ponekad i ljeti dosti i olujnu snagu, zimi
orkansku. Ako je bura ve jaka, ili iz opreza,
najbolje je ploviti uza samu obalu Krka, a kad
osjetimo da nam vjetar po inje dolaziti s boka,
naciljamo najbli u obalu Raba. Na Rabu nas,
im doplovimo do njegovih prvih rtova, eka
ugodno zaklonište.
Prije prelaska Senjskih vrata, primijetit emo
maleno naselje što se smjestilo na strmoj obali
Krka, okru eno stijenjem - Stara Baška.
Nekoliko milja pred Starom Baškom, slijede i
smjer našeg putovanja, nai i emo na nekoliko
prekrasnih pla a, s kopna nedostupnih, koje e
vjerojatno promijeniti plan naše plovidbe.
Njihovoj je ljepoti teško odoljeti. Premda dobro
posje ene, jer esto su cilj barkajola koji ovamo
dovode goste, surovost pejza a kojim su
okru ene poti e u nama osje aj osamljenosti.
Me u njima najneobi nija pla a kraj je
duga ka kanjona što se spušta sve do mora.
Obluci od kojih je sa injena, kao da upu uju na
korito nekad nabujale rijeke. Susjedna pla a
sli na izgleda, posljednja prije obale iznad koje
se smjestila Stara Baška, pripada kampu.
Na alost, sama Stara Baška nema pristan koji
bismo mogli preporu iti. Premda bura u toj
uvali ne stvara neugodne valove, zakrenuta
visokim stijenjem puše iz raznih smjerova,
ometaju i i sidrenje i pristajanje. Na samom
vrhu omanjega gata u najju nijemdijelu lu ice
Stara Baška, moglo bi se na i mjesta za jedno
plovilo, ali u slu aju bilo kakva vjetra,
pristajanje ne e biti jednostavno. Na ete li
vremena i usidrite se, zatimpomo nim amcem
do ete do obale, svakako prošetajte Starom
Baškom. Ulica uz cijelo naselje toliko je uska da
se teško mogu mimoi i dva vozila, ali na svakih
stotinjak metara postoji obilje en pješa ki
prijelaz. Pješa ki prijelaz?! Odmah iza najviše
smještenih ku a primjetno je ozna en
è
æ
ð
è
æ
è
æ
è
æ
æ
è
æ
æ
è
è
è
æ
æ
æ æ
æ
æ
è
è
æ
ð
è
è
è
æ
è
è
æ
è
æ
è
æ
ð
æ è
ð
æ
è
è
æ
è
Košljun