Page 34 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

planinarski put (mo da i alpinisti ki) do
obli njega strmog vrha. Lijep pogled!
Dakle, u slu aju jake bure, ako nam prilike na
moru dopuštaju, bolje je usidriti se i kupati na
tim pla ama ili, postane li odve hladno jer
bura i dalje ja a, vratiti se u sigurnost Punta.
Samo neiskusni nauti ari pokušavaju dokazati
hrabrost prkose i buri.
Uostalom, ako dosad nismo posjetili Košljun,
sada više ne mo emo na i isprike. Košljun,
budite uvjereni, to zavre uje. Premda cilj ovog
vodi a nije nauti arima podastrijeti kulturno
blago kvarnerskog oto ja, neobi nost i
postojanost tog oto i a zavre uje spomen i
ovomprigodom.
Prema narodnoj predaji, dokle danas more se e
u Puntarskoj dragi, nekada je bila plodno polje.
Vlasnici tog polja bila su bra a, ali jedan od
njih, mla i, bio je slijep. Ujesen, dijele i plodove
svoga mukotrpnog rada, stariji je brat varao
mla eg. Po uzoru na pri e bra e Grimm, ele i
ispraviti nepravdu, nebo se naljutilo i kaznilo
starijeg brata strašnom kaznom. U Dragu,
naime, provali more, udavi starijeg brata i
morem preplavi njihove posjede. Samo je
mla i, slijepi brat ostao pošte en, na uzvišici.
Danas se ta uzvišica, traju i stolje ima (dijelom
i zbog svoje mirne savjesti), okru ena morem,
zove Košljun.
Košljun uva kameni kapitel iz 8. stolje a. U 12.
stolje u ovdje je osnovana benediktinska
opatija, u 15. stolje u oto i preuzimaju
franjevci. Franjeva ka crkva Navještenja
Marijina sagra ena je 1523. godine. Samostan
posjeduje arhiv i knji nicu s inkunabulama, a
za nauti are bit e zanimljiv primjerak
Ptolomejeva atlasa tiskana u Veneciji izme u
1565. i 1570. godine. Ako vas je bura u pravo
vrijeme odgovorila od nastavka putovanja,
mo da ete prisustvovati jednom od koncerata
è
è
æ
è
è
æ
æ
ð
è
è
è
è
è æ
ð
æ
ð
æ
ð
è æ
æ
ð
ð
æ
æ
è
æ
æ
æ
è æ
è
ð
è
æ
ð
æ
Košljun
Stara Baška