Page 36 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

što se prire uju u samostanu. Ne treba posebno
isticati da je mnoštvo sa uvanih spisa napisano
glagoljicom.
Jasno, uvijek e biti tvrdoglavih koji e eljeti i
po najve oj buri preko kanala što dijeli Krk od
Raba. Jama no e nauti ari u brodovima na
motorni pogon biti pa ljiviji jer bo ni e ih val
što dolazi iz samih Senjskih vrata dobro
zavaljati i na vrijeme prisiliti na povratak.
Jedrilice su stabilnije te e i nedovoljno iskusni
nauti ari krenuti u pustolovinu. Ako je ve tako,
ako ste se ipak odlu ili za nastavak dosad
ugodna krstarenja, savjetujemo: podignuti
glavno jedro jer se na valovima što e zahvatiti
jedrilicu ne smijemo pouzdati samo u snagu
motora. Uostalom, zbog nagnutosti jedrilice
esto se doga a da motor prestane raditi.
Razloga ima više, ali u tim uvjetima ne ete ih
mo i otkriti. Zato, ma kako bura bila jaka,
glavno jedro mora biti podignuto, skra eno
onoliko koliko to zahtijeva ja ina vjetra.
Na alost, na osnovi iskustva mo emo re i da u
takvim okolnostima nauti ari naj eš e podi u
prednje jedro. Ovdje, kada vjetar dolazi s boka,
prednje e jedro samo skretati jedrilicu od
zacrtana smjera. U slu aju potrebe, koriste i
glavno jedro mo emo se i vratiti, dok e nas
prednje jedro vu i sve više prema Cresu. Na
Cresu, u slu aju jake bure, ne ete na i
zaklonište.
Nakon prijelaza Senjskih vrata, premda nam je
prvi cilj zakloniti se u sigurnost Raba, ne e nam
biti lako odabrati u koju od njegovih draga
uploviti. Nude nam se Kamporska Draga,
Supetarska Draga ili Lopar (ova posljednja nije
zaslu ila naziv "draga", ostaju i obi na uvala).
Ljubitelji pješ anih pla a ne mogu pogriješiti.
Ako je Bog stvorio Kornate od kamenja što mu je
preostalo u ruci, ovdje mu je kroz prste moralo
iscuriti podosta pijeska. Stotine pješ anih pla a!
Stotine! A loparska pla a nosi ime Rajska.
Najsigurnije je zaklonište za nauti are svakako
ACI marina Supetarska Draga u istoimenoj
uvali. Ako na ovo krstarenje nismo krenuli
dovoljno rano, ili smo se usput negdje odve
zadr ali te nas no iznenadi negdje namoru...
Za navigaciju e namposlu iti dva orijentira - rt
Sorinj na kojemu je bijeli svjetionik (B Bl 3s
10m 6M) i rt Kalifront na kojemu je svjetionik B
Bl (3) 10s 11m 8M. Ako se u navigaciji slu imo
GPS-om, to na pozicija svjetionika na rtu
Sorinj je N 44° 50,7' E 14° 41,0'. Izme u
Kamporske Drage i Supetarske Drage nalazi se
oto i Maman u ijoj su blizini pli ine. ACI
marina nalazi se u dnu Supetarske Drage.
Lukobran marine duga ak je oko 200 metara, a
na glavi se nalazi crveni svjetionik (C Bl 5s 4M).
Marina raspola e s 270 vezova u moru te s 50
mjesta za smještaj plovila na suhom. Vezovi su
opremljeni priklju cima za vodu i struju, a
marina nudi uobi ajene usluge ACI marina:
recepciju, mjenja nicu, restauraciju, sanitarni
vor, servisnu radionicu, dizalicu nosivosti 10 t,
navoz. Gorivomse ovdje nemo emo opskrbiti.
Ujutro, ili ako smo odlu ili ne zadr avati se na
ð
è
æ
æ
æ
è æ
è
è æ
æ
è
æ
è
æ
è
ð
æ
æ
æ
è
æ
è
è æ
æ
è
æ
æ
æ
è
æ
æ
æ
æ è
è
è
è
æ
æ
æ
è
ð
è æ
è
æ
è
è
è
è
è
è
Supetarska Draga