Page 38 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Pri ulazu u samu gradsku luku primijetit emo
još jedan lukobran što luku štiti od ju nih
vjetrova. Na gradskoj rivi nalazi se mnoštvo
gumenih odbojnika, što je siguran znak da
ovdje pristaju linijski brodovi. Nešto dalje nai i
emo na dio luke pogodan za pristajanje, ali
naj eš e prepun ve ih ribarskih brodova. U
samom dnu luke nalazi se mnoštvo pluta a
(bova) na koje se nauti ari mogu vezati. Budu i
da je uza samu obalu plitko, najbolje je vezati se
krmenim konopcem za pluta u, a pramcem za
obalu.
Tu je ve i sam kraj uvale. Na drugoj strani
mnoštvo je plovila doma eg stanovništva,
veznih na nekoliko pontona. Tu je more plitko
pa se ne preporu a izazivati još ve u gu vu.
Izme u ovog privezišta za doma e i ACI marine
Rab nalazi se benzinska stanica. Odmah iza nje
smješteni su pontoni (plivaju i) ACI marine.
Vezovi su opremljeni priklju cima za vodu i
struju, a prate i objekti marine (mokri vor,
recepcija, restauracija) nalaze se preko ceste
koja ovdje prolazi uza samu obalu.
Premda je u cijeloj uvali vrlo nezgodno za ja eg
juga, najnesigurnije je vezati se uz gradski dio
luke, uza same njegove zidine. Osim što jugo
stvara neugodne valove, razina se mora zna
tako brzo podignuti, da se nauti ari ne stignu na
vrijeme odlu iti negdje premjestiti (u marinu),
ili isploviti iz zaljeva. Kad more dostigne razinu
same luke, teško je na i siguran na in za
uvanje plovila od ošte enja.
Rab je pravi turisti ki grad. Ne mo e se re i
gradi jer posjeduje uistinu sve što su svojem
odmoru htjeli darovati turisti.
Na jug! Put e nas voditi uz duga ak otok Pag.
Sretno!
æ
æ
æ
è æ
æ
è
è
æ
è
æ
æ
è
æ
ð
æ
æ
è
æ
è
è
è
è
æ
è
è
æ
è
æ
æ
æ
è
Rab
Rab