Page 40 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

3. TRANSVERZALA
Nauti ari koji dolaze iz najsjevernijeg dijela
Jadrana, prolaze i pored Umaga, Rovinja,
Pule... uplovit e u Kvarner nakon obilaska
svjetionika Porer. Primjetno miješanje
morskih struja u neposrednoj blizini Porera,
koje ponekad mo e biti tako sna no da
vrtlo enje vode stvara nelagodu, i laicima
govori da je tu negdje granica izme u ne ega.
Nauti ari, bez obzira na to što e re i oni
mjerodavniji za odre ivanje me a izme u
dr ava, regija ili nekim drugim razlozima
zaokru enih cjelina, slo it e se da od Porera
dalje prema istoku, vladaju vremenske prilike
karakteristi ne za Kvarnerski zaljev. Bura, na
primjer, kao jedan od imbenika koji razlikuje
Kvarnerski zaljev od nekoga drugog zaljeva (ili
pripadaju eg mu dijela mora), puše na jedan
na in do Porera, druk ije pak zapadno od
Porera. Morski se valovi valjaju do tog
svjetonika nošeni sna nom burom s brzih
obronaka Cresa, a zapadno od Porera ih nema.
Zbog toga je Pomer, gledan o ima nauti ara,
sastavni dio Kvarnerskog zaljeva. U nekakvoj
hitno i, na primjer, kad se uputimo prema
Unijama ili Susku, a nakon nekoliko milja
prisiljeni smo vratiti se, najlogi nija odluka bit
e vratiti se u Pomer.
Na pomorskoj karti mo e se primijetiti da je
ulaz u Pomer vrlo uzak i plitak. Tome treba
dodati i injenicu da govorimo o slu aju kada
smo zbog vremenskih prilika prisiljeni skloniti
se u Pomer. U slu aju bure, valovi su ovdje
veliki. Veliki i brzi. Pri odre ivanju smjera
uplovljavanja u Pomer, ne treba zaboraviti da
su na karti ucrtane dubine koje se odnose na
stanje u slu aju mirna mora. Kad plovimo s
valovima visokim dva metra, moramo znati da
se ozna ene dubine mora umanjuju za
polovicu visine vala.
U Pomer treba uplovljavati izme u oto i a
Ceja i oto i a Bodulaš, ciljaju i rt Munat.
Fenera, oto i koji se nalazi nekoliko kablova
jugoisto no od Ceja, moramo oploviti s isto ne
strane. No u, svjetionik na rtu Munat vodit e
nas svojim bijelim sektorom sve do ulaska u
naju i dio zaljeva. Netko e re i da je no u
opasno uplovljavati u ovaj zaljev. U ovom smo
se vodi u za nauti are trudili tu rije (opasno)
ne upotrebljavati. Naime, na moru opasno
postaje sve ono što se ne ini u skladu s
temeljnim na elima plovidbe. Zato, kada bi
ulaz u Pomer bio neozna en, kad ne bi bilo
svjetionika, slo ili bismo se da je uplovljavanje
è
æ
æ
ð
æ æ
ð
ð
ð
æ
æ
æ
æ
ð
è
è
ð
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
Porer - Unije - Susak
Porer