Page 41 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

opasno. Ali u ovom se slu aju treba pridr avati
uputa (nauti ke karte) i nema razloga govoriti
o opasnosti. Jasno, pretpostavka je da se nauti-
kom kartom znamo slu iti. Ako ne znamo,
opasno je ve i isploviti na more, a kamoli
nekamo pokušati sti i.
Uplovljavanje u Kvarnerski zaljev iz smjera
Pomer bit e nam umnogome ote ano ako
puše jaka bura ili isto takvo jugo. Oba vjetra
ovdje stvaraju velike valove, a onome koji ne
zna smjer kretanja morskih struja, vlastito
kretanje mo e postati zagonetka. Dakle,
neiskusnijima preporu amo da se u oba
slu aja vrate u sigurnost Pule.
Kad bismo se ipak morali odlu iti koji je vjetar
ovdje neugodniji (jer vjetrovi sami po sebi nisu
opasni), ipak bismo se odlu ili za buru. Naime,
valovi juga, ma koliko bili jaki, uvijek e nam
ostaviti mogu nost biranja: vratiti se natrag u
sigurnost jednog od zaljeva Istre, ili se pokušati
probiti do nekog dijela Kvarnera zaklonjena od
juga.
Bura nas, za razliku od juga, tjera van iz
Kvarnera. U svakom je slu aju dobro imati
putovnicu. Jadran nije tako veliko more da se,
natjerani vremenskim prilikama, ne bismo
odlu ili i za pristajanje na nama susjednoj
obali, talijanskoj. Nakon sedamdesetak milja,
koliko našu obalu dijeli od talijanske, bura e
jama no izgubiti snagu.
Tvrdoglavije, ili one koji zbog nekog razloga ne
mogu za dan ili dva odgoditi prelazak
Kvarnera, podsje amo da do Unija, prvoga
sigurnog zakloništa, ima petnaestak milja.
Motorni brodovi u tom e smjeru teško
podnositi val od bure, jer dolazit e im gotovo
to no u bok. Jedrilice e morati jedriti oštro u
vjetar, ispravljaju i smjer s nekolikomanevara.
Negdje oko polovice Kvarnera bura e onima s
pogonom na jedra po eti puhati iz pogodnijeg
smjera, a kad se zaklonimo iza otoka Unija,
jama no e se posada slo iti da se tu zastane i
dobro odmori.
Prigoda je sada nešto više re i i o tim poznatim
kvarnerskimneverama.Naime, dolaze i iz smjera
Pomera predstoji nam najotvoreniji dio Kvar-
nerskog zaljeva. Dvadesetak milja koje je ispred
nasdovoljno jedanas ljetnanevera iznenadi.
Postoje razne narodne izreke koje govore kako
se na moru treba ponašati kad nas zahvati
nevera. Ali, premda smo na po etku ovog
vodi a za nauti are rekli koliko cijenimo
stoljetno iskustvo ovdašnjih pomoraca, sada je
trenutak re i da su se vremena promijenila i da
neka iskustva više nisu primjenljiva na
suvremena plovila.
è
æ
æ
æ
è
è
è
æ
æ
è
è
æ
è
æ
æ
æ
è
æ
æ
æ
è
è æ
æ
æ
è
è
è
æ
è
è
è