Page 57 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

otok. Nauti arima uvijek ostaje u posebnom
sje anju plovidba ispod ovako golemih zdanja.
Visina mosta je 70 m, pa se ni oni s najvišim
jarbolima ne trebaju bojati ho e li pro i ispod
njegova luka. Tu nas mo e iznenaditi i pokoji
avion jer se u neposrednoj blizini mosta nalazi
Kr ki aerodrom.
Na granici spomenuta kanala, na rtu Oštro,
pogledu nam se otvara Kraljevica. Kraljevica je i
danas poznato brodogradilište, a ulaz u njezinu
luku nalazi se izme u spomenutog rta i rta
Fortica koji je lako prepoznatljiv po zidinama
velike utvrde.
Jasno, naš nestrpljiv pogled na kartu govori
nam da je sada put prema Opatiji slobodan, u
smjeru 290. Još 12 milja. Ali ako imamo još
malo vremena, ne treba propustiti posjetiti
Bakarski zaljev. Poput Lošinja koji je svoju
slavu stekao brodogradilištima, to je prastaro
nauti ko središte kojemu treba odati po ast.
Tisu e pomoraca ovdje je stjecalo temeljna
znanja iz nautike, strojarstva, prijeko potrebna
za plovidbu, dokazuju i svoju umješnost na
morima i oceanima diljemsvijeta.
Sam grad Bakar smjestio se na sjevero-
zapadnom dijelu uvale. Njemu nasuprot malo
je naselje Bakarac. Bakarac se nalazi na
vratima kanjona iz kojega bura puše
nevjerojatnom snagom, ali samo negdje do
sredine Bakarskog zaljeva. U tom se gradi u
nemamo gdje vezati. Karakteristi an je po
dvijema-trima tunerama. Na tim udnim
ribarskim promatra nicama neko su sjedili
ribari, ekaju i trenutak da pove a skupina
riba upliva u dno zaljeva. Kada bi se to dogodilo,
ribari s promatra nice davali su znak onima
koji su na to ekali spremni, podi u i s dna
mora mre e do same površine, i tako
pregra uju i zaljev. Zarobljenoj tuni nije bilo
izlaza.
Sam Bakar ima lijepo ure enu luku, kao što i
pristaje slavi nauti kog središta. Na alost, sve
uokolo Bakra nije odve nauti ki orijentirano.
Mnoštvo industrijskih objekata (ili ostataka tih
objekata) narušava sliku toga prekrasnog
zaljeva. Ali mi smo u Bakar uplovili tek da se
prisjetimo njegove pomorske tradicije, ele i
mu da i dalje odgaja pomorce.
Na izlazu iz Bakarskog zaljeva smjer 290!
Opatija.
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
æ
æ
æ
ð
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ
ð æ
ð
æ
æ
Bakar