Page 60 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Povratak s juga Jadrana mo emo u initi
zanimljivijimzalaze i u širok kanal (Lošinjski)
što ga tvore ju ni kraj Cresa i duga isto na obala
otoka Lošinja. Na kraju tog kanala uplovit
emo u moreuz na ijem je kraju Osor, gradi
koji ta dva otoka spaja. Dolazimo li s Oliba ili
Silbe, taj e nam se put pokazati jedinim
mogu im u slu aju nekih ja ih vjetrova iz
tre eg i etvrtog kvadranta. Ali kako ti vjetrovi
na sjevernom Jadranu nisu esti, pokušajmo
prona i razloge u ljepoti samih mjesta koje
nam se ovdje nude i odabrati smjer koji sada
elimo preporu iti.
Premda neva no, elimo li biti pristojni
uplovljavaju i u Kvarner, upu ujemo na
postojanje Kvarneri kih vrata. Nalaze se
izme u oto i a Grujice i Silbe. Djeca, jer u njih
je dovoljnomašte, neka pokucaju.
Smjer prema Osoru vodit e nas isto no od
Ilovika i Sv. Petra, a zatim dalje uz isto nu
obalu Lošinja. Vele i Male Orjule tvore s
Lošinjom kanal koji se naziva Sidrište Orjule.
Negdje po sredini tog sidrišta primijetit emo
oto i Trasorka, iza kojega se skriva privla na
uvala. Ali u slu aju bilo kakve potrebe, bolje je
sidriti u zakloništu što ga ine Vele i Male Orjule.
Lošinj je prepun uvala. Bo ina, nasuprot
sjevernog rta Velih Orjula i odmah do nje
Jamna, završavaju lijepim šljun anim
pla ama. Prije rta Kriška, u uvali koju taj rt
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
æ
æ
æ
æ
æ
æ
è
æ
æ
æ
ð
æ
æ
æ
æ
5. TRANSVERZALA
Rab - Veli Lošinj - Nezerine - Osor
Veli Lošinj
Veli Lošinj