Page 64 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Smišljaju i kako na moru biti još br i, dosjetili
su se. Prokopali su otok Apsirtides na njegovu
naju em dijelu radi br e plovidbe sjevernim
Jadranom.
Ime, jasno, ne potje e od Liburna. Imena su
tragovi gr kih pomoraca koji su, plove i
Jadranom, na za to pogodnim mjestima
osnivali gradove. U temeljima jednog dijela
obrambenih zidova ima tragova iz gr kog
razdoblja. Ali postoje i mnogo stariji, tvrde
arheolozi, ak od 1600. godine p.n.e. U doba
Gr ke nosio je ime Apsoros, da bi poslije postao
Osor. Uz Osorski kanal po eo se razvijati na
Cresu va an pomorski grad. Vrhunac je svojega
razvoja do ivio u rimsko doba. Pretpostavlja se
da je glavna osorska luka bila u uvali Bijar. Osor
je imao sve što je tada tvorilo grad: forum,
kazalište, hramove i, svakako, velik broj
stanovnika. Godine 530. u Osoru se osniva
biskupija. Dokaz tome su ruševine staro-
krš anske biskupske katedrale i krstionice iz 6.
stolje a, koje se nalaze na današnjemgroblju. U
7. stolje u dolaze Hrvati. U Osor se sklonilo
preostalo romansko stanovništvo. U 9. stolje u
zati e ga sudbina mnogih gradova uz more.
Poharali su ga nemilosrdni pomorci, Saraceni.
Godine 1498. osorska biskupija dobiva novu
katedralu i biskupsku pala u. Danas se u to
mo emo uvjeriti posje uju i upnu crkvu s
raznovrsnim i bogatim crkvenim inventarom.
Krajem 15. i u 16. stolje u grad su poharale
kuga i malarija. To je bio razlog što je biskupska
rezidencija preseljena u grad Cres. Osorska
biskupija ukinuta je 1822. godine, a njezin
posjed pripojen je kr koj biskupiji. Danas taj
grad-muzej ima stotinjak stanovnika. Jedan od
njih zadu en je za otvaranjemosta u 9 i 17 sati.
Most se otvara zakretanjem prema istoku.
Prednost imaju plovila koja dolaze s juga jer u
kanalu smije biti samo jedno plovilo. Struja u
kanalu mo e dosti i i 6 vorova brzine, pa na to
treba paziti. Ako vas privla i ovaj grad-muzej,
mo ete pristati uz creski završetak kanala, i to
što bli e crvenom svjetioniku. Dubina je oko
etiri metra.
Nakon prolaska Osorskim kanalom, pred nama
je ponovno Kvarner. Ali, sada ga ve mnogo
bolje poznajemo.
Rogi ribaru!
æ
æ
æ
æ
æ
æ
æ æ
æ
è
æ è
è
è
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
Osor