Page 8 - Kvarner_galeb_HR_KB.indd

Basic HTML Version

Ako je istina da je sjeverni dio Cresa ime dobio
zahvaljuju i vjetru koji ga dnevno dose e
(Tramontana), onda se Cres ne uklapa u
uobi ajen na in davanja imena, jer vjetrovi su
oduvijek nosili imena kopna. I razumljivim se
ini da kopno, nešto vrsto i postojano, ne mo e
nositi ime ne eg tako nepredvidljiva i nestalna
kao što je vjetar.
Premda ima mnoštvo pri a koje govore
prema emu su vjetrovi nazivani, esto se
spominje ono doba kada je Krf bio va no
trgova ko središte, a vjetrovi nosili imena kopna
s kojega su prema Krfu puhali. Bura nosi ime
Greko, jer puhala je s obronaka Gr ke, libe o iz
smjera Libije, široko iz Sirije...
Bez obzira na opisane vjetrove, njihovu
u estalost i snagu, kad nauti ari razgovaraju o
Kvarneru, naj eš e spominju nevere. Oni koji ih
do ive, pamte ih još dugo.
Izlo enost Kvarnera jakim sjeveroisto nim i
ju nim vjetrovima, u estalost ljetnih nevera,
svakog nauti ara mora dovesti pred pitanje:
kojim smjerom ploviti do svojeg odredišta, ili na
temelju ega isplanirati svoje putovanje.
Planira li put, nauti ar unaprijedmora znati na
kojim e mjestima u slu aju potrebe, ili zbog
razonode, na i zaklonište.
Kvarnerom pomorci plove ve stolje ima, i
premda je namoru teško pratiti tragove, njihovo
iskustvo bit e osnova ovog vodi a za nauti are.
Pet je transferzala kojima se nauti ari naj eš e
koriste plove i Kvarnerskimzaljevom.
æ
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
æ
è
è
è æ
è
è
è
è
è
æ
è
æ
æ
æ
æ
è
è
è
è æ
æ