Šume
Vode
Planine i podzemlja
> Biološka raznolikost
Spomenici kulture
Karolinom i Lujzijanom
Sport i rekreacija
Gastronomija
Kulturna događanja
Svetišta
Odmor za dušu i tijelo
Naj, naj, naj
: opširnije

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

Biljni i životinjski svijet Gorskog kotara uistinu predstavlja »otvorenu knjigu prošlosti prirode«. Razlike u nadmorskim visinama, brojne padaline, različitosti tla bazirane na supstratima vapnenca i dolomita razlog su europskog značenja brojnih tipova staništa i eko sustava ovog područja.

Prostrane goranske šume, pretežno bukve i jele, planinski pašnjaci i livade, stijene, jame i spilje, rijeke i jezera... skrivaju brojne zaštićene, rijetke i endemične vrste biljaka, sisavaca, vodozemaca, gmazova, riba, ptica, leptira...

TURISTIČKA ZAJEDNICA KVARNERA
51410 Opatija, Nikole Tesle 2, tel: +385/51/272-988, fax: +385/51/272-909
http://www.kvarner.hr, e-mail:kvarner@kvarner.hr

HTZ